top of page

Eucharystia (w tym szczególnie I Komunia św. dzieci)

I KOMUNIA ŚW. W NASZEJ PARAFII ODBYWA  SIĘ W II NIEDZIELĘ MAJA. NA MSZACH  ŚW. O GODZ. 10.00 i 11.30.

 

Przygotowanie do I Komunii dzieci z klas trzecich odbywa się w szkołach podczas lekcji religii oraz w parafii podczas specjalnych celebracji liturgicznych (poświęcenie książeczek, medalików, różańców…). Terminy tych celebracji oraz spotkań z Rodzicami podawane są na bieżąco dzieciom w szkole oraz na ogłoszeniach parafialnych.

Przygotowaniem do I Komunii św. zajmuje się ks. Rafał Wierzbiak i z nim należy się w tych kwestiach kontaktować. 

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54)

 

Kościół otrzymał od Chrystusa jako dar największy Eucharystię. Dlatego Kościół troszczy się, aby chrześcijanie dobrze rozumieli tajemnicę Eucharystii, świadomie, aktywnie, pobożnie i owocnie w niej uczestniczyli. Czyni to szczególnie podczas przygotowania dzieci do pierwszego, pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Przygotowanie to zmierza do wyrobienia u dzieci postawy dysponującej do właściwego przeżywania Eucharystii. Ważnym elementem tego przygotowania jest też sam przebieg i przeżycie przez dzieci uroczystości pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

 

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie II poprzez katechizację i spotkania w parafii. Rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, mszę świętą. W ten sposób dzieci będą uczyły się, iż rezultatem drogi nawrócenia jest wejście w komunię z Bogiem i Kościołem, która najpełniej wyraża się w ponownym przystępowaniu do Eucharystii.

 

 

Sakrament pokuty

Dzień Pierwszej Komunii świętej to misterium spotkania się z niepojętym Bogiem, który objawia się człowiekowi z całą pełnią swoich darów, pod postaciami Chleba i Wina. Po drodze jednak do ołtarza dziecko zatrzymać się musi przy konfesjonale. Rodzice powinni w możliwie najdelikatniejszy sposób pomóc księdzu przygotowującemu dziecko do Sakramentu Pojednania i Pierwszej Komunii św. Niech konfesjonał od pierwszej chwili nie stanie się miejscem samooskarżania się lecz będzie miejscem całkowitego oddania się przebywającej tam Miłości Jezusa Chrystusa mówiącego przez kapłana.

 

 

Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu stosownych dokumentów.

 

Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić:

    •    świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty, przez dziecko, w innej parafii (do końca grudnia),

    •    pisemną zgodę Księdza Proboszcza z własnej parafii (jeśli dziecko należy do innej parafii),

    •    zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez katechetę.

bottom of page