top of page

Sakrament małżeństwa udzielany jest w soboty w godzinach popołudniowych. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu, spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności.

Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa i odbywa się on co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu. Akt ślubu sporządzany jest w przeddzień lub w dniu ślubu (termin do ustalenia w kancelarii parafialnej).

UWAGA! Od 1 czerwca 2020 r. obowiązują nowe zasady spisywania protokołów małżeńskich! Dodatkowe procedury wydłużają nieco czas potrzebny na jego spisanie, dlatego od 1 czerwca należy KONIECZNIE UMÓWIĆ SIĘ WCZEŚNIEJ Z KAPŁANEM NA SPISANIE PROTOKOŁU!!!

Do spisania protokołu przedślubnego potrzebne są:

    •    metryka chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),

    •    dowody osobiste narzeczonych,

    •    zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze); termin ważności zaświadczenia (jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu,

    •    jeśli osoby mają zawarty cywilny związek małżeński, zobowiązane są dostarczyć akt małżeństwa,

    •    wdowcy - metrykę zgonu współmałżonka,

    •    indeks katechizacji,

    •    świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i wizyty w poradni życia rodzinnego i małżeńskiego.

Zapowiedzi głoszone są przez wywieszenie ich przez dwie niedziele. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

Ślub poza swoją parafią. Protokół spisuje się w parafii narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub. W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii, wtedy potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu. Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana od parafii spisującej protokół do parafii, na terenie której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła. Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.

bottom of page