top of page

Historia parafii

 

Kronika ważniejszych wydarzeń z życia parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie

 

Lata 70-te XX wieku - ks. kard Karol Wojtyła umieszcza budowę nowego kościoła w Skawinie wśród innych priorytetowych propozycji składanych wobec władz państwowych (Urząd d/s Wyznań PRL - oddział wojewódzki w Krakowie). Równocześnie parafia św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza i jej proboszcz ks. Jan Ligęza zostaje zobowiązany do stworzenia zaczątków duszpasterstwa na osiedlu w Skawinie.

Wiosna 1979 - ks. Jan Ligęza - proboszcz skawiński kupuje dom przy ul. Ogrody 21 na potrzeby duszpasterstwa.

Lato 1979 - ks. kard. Franciszek Macharski kieruje do Skawiny ks. Mariana Podgórnego z misją tworzenia ośrodka duszpasterskiego i starań o budowę nowej świątyni.

Lata 1980 - 90

1980 - adaptacja domu przy ul Ogrody 21 na potrzeby duszpasterskie.

23 VI 1981 - ks. bp Stanisław Smoleński poświęca kaplicę przy ul. Ogrody 21. To początek formalnego duszpasterstwa i regularnej służby Bożej w kaplicy i przylegającego do niej ogrodu.

1981 - 1985 - ośrodek przy ul. Ogrody 21 spełnia funkcję kaplicy, domu katechetycznego, mieszkania księży.

17 X 1981 - ks. kard. Franciszek Macharski odprawia Mszę św. w prowizorycznej kaplicy przy ul. Ogrody 21 i zachęca zgromadzonych ludzi do starań o budowę nowej świątyni.

XII 1981 - na kilka dni przed stanem wojennym przychodzi z Urzędu d/s Wyznań polityczna zgoda na budowę nowego kościoła.

19 XII 1981 - Kuria Metropolitalna dokonuje określenia granic nowego ośrodka duszpasterskiego.

9 V 1982 - pierwsza I Komunia św. w kaplicy.

1982 - ośrodek duszpasterski przy ul. Ogrody intensywnie się rozwija. Andrzej Kaszycki zostaje pierwszym organistą (po wstąpieniu do seminarium diecezji kieleckiej, stanowisko przejmuje jego brat - Zbigniew). Funkcję kościelnego sprawuje Sylwester Kolstrung. Franciszek Maciuk, krakowski architekt, pracuje nad projektem kościoła opartego na planie koła, które symbolizuje rozchodzące się kręgi Bożego Miłosierdzia.

VIII 1982 - do pomocy w duszpasterstwie zostaje skierowany drugi wikariusz ks. dr Franciszek Płaczek.

16 X 1982 - po zatwierdzeniu projektu kościoła przez Miejską Komisję Urzędu Administracji ks. kard. F. Macharski dokonuje uroczystego poświęcenia placu budowy.

1 I 1983 - następuje prawna erekcja parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie. Akt erekcyjny podpisuje ks. kard. Franciszek Macharski. Pierwszym proboszczem zostaje ks. Marian Podgórny. Od tego momentu można formalnie używać nazwy „parafia”.

1983 - parafianie bardzo angażują się w rozpoczynające się prace budowlane. Powołana zostaje Rada Budowy Kościoła.

23 VI 1983 -  parafia otrzymuje zgodę na wybudowanie budynku katechetycznego.

17 VII 1983 - zakończono prace wykopowe pod budynek katechetyczny, a już we wrześniu ukończono pierwszą kondygnację.

29 IX 1983 - pozwolenie na budowę kościoła z Urzędu Miasta Skawina.

22 X 1984 - ks. kard. F. Macharski odprawia w kaplicy Mszę Św. i dokonuje poświęcenia domu katechetycznego.

25 XII 1984 - w dolnym kościele zostaje odprawiona pierwsza Msza św. - Pasterka Bożonarodzeniowa. 

27 V 1985 - ks. bp Kazimierz Górny dokonuje uroczystego poświęcenia dolnego kościoła.

1 VI 1985 - rozpoczęto wznoszenie murów bocznych kościoła.

Od VI 1985 -  wszystkie Msze św. odprawiano w dolnym kościele.

16 - 18 X 1986 - ks. bp Stanisław Smoleński przeprowadza wizytację kanoniczną i 18 X dokonuje uroczystego wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego przez Jana Pawła II w Rzymie.

1987 - trwają prace przy budowie kościoła.

X 1987 - nawiązano współpracę z parafią św. Katarzyny w Hürth, która wspierała finansowo budowlane przedsięwzięcia.

1988 - wymurowano wieżę kościelną i wykonano konstrukcję dachową

19 VI 1988 - ks. bp Kazimierz Nycz (mianowany niedawno przez Jana Pawła II biskupem pomocniczym Metropolity Krakowskiego) odprawia w parafii Miłosierdzia Bożego Mszę prymicyjną.

VII - XII 1989 - przeprowadzono prace dekarskie i wykonano krzyż na wieżę kościelną.

Lata 1990 - 2000

IX 1990 - kościół zostaje całkowicie pokryty blachą.

1 IX 1990 przywrócenie katechezy w szkołach.

18-20 V 1991 - ks. kard.F. Macharski odbywa w parafii wizytację kanoniczną i pozytywnie ocenia jej rozwój.

1993 - utworzono Zespół Charytatywny który pomaga potrzebującym parafianom.

17 VIII 1994 - ze względu na stan zdrowia ks. proboszcz Marian Podgórny składa rezygnację. Decyzją ks. kard. Franciszka Macharskiego nowym proboszczem zostaje ks. Włodzimierz Łukowicza. 

18 IX 1994 - ks. Włodzimierz Łukowicz oficjalnie przejmuje kierowanie parafią, a ks. Marian Podgórny pozostaje w niej jako rezydent.

1994 - wykonano posadzkę w prezbiterium oraz wmontowano okna na wieży kościelnej.

25 XII 1994 - ukazuje się pierwszy numer gazety parafialnej „Głos Miłosierdzia”.

1995 - wykończono kaplicę św. Krzyża.

28 V - 3VI 1995 - ks. Marian Papiernik, salwatorianin, prowadzi misje św. poprzedzające poświęcenie kościoła. 

4 VI 1995 - ks. kard. Franciszek Macharski dokonuje uroczystego poświęcenia kościoła.

15 VI 1995  - w 10 dni po poświęceniu kościoła ks. bp Kazimierz Nycz odprawił pierwszą miejską procesję Bożego Ciała z kościoła Miłosierdzia Bożego do Rynku.

4 XI 1995 - urządzanie wystroju wewnętrznego kościoła na potrzeby liturgii.

5 XII 1995 - nawiedzenie figury MB Fatimskiej wędrującej po Polsce.

1996 - nowe ławki wykonane przez szkołę stolarską XX Salezjanów w Oświęcimiu. Instalacje przeciwpożarowe, prace kanalizacyjne, konserwacja i malowanie dachów świątyni, Domu Parafialnego oraz plebanii. 

31 III 1996 -  pierwsza międzyparafialna Droga Krzyżowa ulicami miasta (w Niedzielę Palmową).

2 - 4 VI 1996  - wizytacja kanoniczna parafii dokonana przez ks. bpa Albina Małysiaka.

16-20 X 1996 - renowacja Misji świętych z instalacją figury MB Fatimskiej i rozpoczęcie od roku 1997 Nabożeństw Fatimskich (od maja do października w I soboty miesiąca).

16 II 1997 - pierwsze spotkanie organizacyjne Parafialnego Klubu Sportowego " Promień" pod kierunkiem ks. Tadeusza Dąbrowskiego.

1998 - budowa tras procesyjnych wokół kościoła, ogrodzenia kościoła i budynków parafialnych.

26 IV 1998  - pierwszy piknik parafialny (biesiada parafialna).

3 X 1998 - koronacja figury Matki Boskiej Fatimskiej przez ks. bpa Albina Małysiaka.

1999 - ocieplenie i tynkowanie budynków kościoła, plebanii i Domu Parafialnego.

27 - 28 X 1999 - nawiedzenie kopii jasnogórskiego wizerunku Matki Boskiej. Msza św. z udziałem ks. kardynała Franciszka Macharskiego. 

25 XII 1999 - pierwszy konkurs i wystawa szopek bożonarodzeniowych.

Lata 2000 - 10

1 II 2000 - założycielskie spotkanie Chrześcijańskiego Ośrodka Kultury im. Św. Faustyny Kowalskiej (ChOK).

16 X 2000 - poświecenie dzwonów przez ks. bpa Kazimierza Nycza. Imiona dzwonów to: Jan Paweł II, Miłosierdzie, Faustyna.

2001 - nowe wyposażenie prezbiterium (marmurowy ołtarz, ambona, chrzcielnica, siedzenia dla celebransów).

2001 - adaptacja sal katechetycznych na potrzeby nowopowstałego Przedszkola Parafialnego.

15 X 2001 - rozpoczęcie działalności Katolickiego Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2002 - budowa ołtarzy bocznych (Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. s. Faustyny).

7 I 2002 - ks. bp Kazimierz Nycz poświęcił Katolickie Przedszkole im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

19 V 2002 - uroczysta Msza Św. z okazji poświęcenia Harcerskiej Izby Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie im. Gen.Władysława Andersa w Skawinie, w której uczestniczyli ostatni Prezydent RP na emigracji Ryszard Kaczorowski oraz Irena Anders - żona Gen. Andersa.

19 VIII 2002 - zatrzymanie się w drodze do Kalwarii Z. Ojca Świętego Jana Pawła II przy ul. Monte Cassino i pobłogosławienie obrazu Jezusa Miłosiernego namalowany przez p. Kumalę. Obraz zostaje umieszczony w prezbiterium kościoła.

2003 - 2005 - stopniowa adaptacja dolnych pomieszczeń kościoła na potrzeby kultury (sala teatralna, garderoba, sale wystawowe, kawiarenka).

7-10 IV 2003 - odbywały się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które głosił ks. Jacek Pietruszka. Zakończyły się one uroczystym wniesieniem do kościoła oraz intronizacją obrazu ś. s. Faustyny Kowalskiej.

27 IV 2003 - gościł w naszej parafii oraz odprawił uroczystą sumę odpustową w Święto Miłosierdzia Bożego JE Ks. Abp. Tadeusz Kondrusiewicz, biskup diecezji Najświętszej Maryi Panny w Moskwie.

14 VI 2003 - procesja z Krzyżem Światowych Dni Młodzieży.

2004 - wykonano ocieplenie stropów kościoła, by zapobiec przemarzaniu i tworzeniu się zacieków. W tym roku także wykonano malowanie kościoła (białe ściany, niebieskie stropy).

14 III 2004 - rozpoczęła się tygodniowa wizytacja JE Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.

26 IX - 3 X 2004 - pierwszy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej zorganizowany przez Chrześcijański Ośrodek Kultury im. św. Faustyny.

15 X 2004 - do wieczności odszedł Ks. kan. Leon Baran, który 21 lat pełnił posługę proboszcza w parafii Św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie.

2 IV 2005 - śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II. 

3 IV 2005 - uroczystą Mszę odpustową odprawił JE Ks. Bp. Milan Sasik, administrator grekokatolickiej eparchii w Mukaczewie na Ukrainie.

3 X 2005 - ks. Proboszcz podczas uroczystej Eucharystii w Sanktuarium w Łagiewnikach dokonał aktu zawierzenia Bożemu Miłosierdziu naszej Parafii i wszystkich parafian.

22 XI 2005 - podwójna uroczystość - pierwsza wizyta Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza oraz poświęcenie nowych organów w kościele Miłosierdzia Bożego w Skawinie.

22 I 2006 - odbył się pierwszy koncert organowy w naszym kościele. Na nowo poświęconych organach zagrał pan Witold Zalewski - organista katedry na Wawelu.

19 II 2006 - po prawie pięciu latach pracy duszpasterskiej Ks. Bogdan Sarniak zakończył posługę w naszej parafii, a w jego miejsce posługę rozpoczął ks. Ryszard Barański.

27 - 28 V 2006 - pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski pod hasłem"Trwajcie mocni w wierze!

VIII 2006 - z parafii odszedł ks. Tomasz Pilarczyk, a w jego miejsce przyszedł ks. Roman Zapała.

30 IX 2006 - w 65 rocznicę bitwy o Tobruk do Skawiny przyjechali liczni goście, a wśród nich ośmiu tobrukczyków. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prałat Zdzisława Peszkowski. Obecny był O. gen. brygady Adam Studziński OP.

II 2007 - w kościele zawisły wszystkie stacje nowej Drogi Krzyżowej.

25-30 III 2007 - w tych dniach odbywały się Misje Święte prowadzone przez księży sercanów - o. Sławomira Knopika oraz o. Macieja Moskwę. Misje przygotowywały parafię na zbliżającą się uroczystość konsekracji kościoła.

14 IV 2007 - w tym dniu, w wigilię Uroczystości Miłosierdzia Bożego, ks. kard.Stanisław Dziwisz dokonał uroczystej konsekracji - poświęcenia Bogu - naszej świątyni. Wydarzenie to było uwieńczeniem wielu lat pracy, trudów, wyrzeczeń parafian i kapłanów. Uroczystość zgromadziła budowniczych kościoła, ofiarodawców, parafian i kapłanów pracujących wśród nas przez 25 lat.

VII 2007 - rozpoczęły się prace przy budowie pomnika upamiętniającego zatrzymanie się w drodze z Krakowa do Kalwarii papieża Jana Pawła II.

20 X 2007 - w godzinach popołudniowych odbyły się uroczystości poświęcenia pomnika upamiętniającego zatrzymanie się papieża Jana Pawła II w naszej parafii. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i pomnik poświęcił metropolita warszawski abp. Kazimierz Nycz.

7 VIII 2008 - w naszym kościele rozpoczął się I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

4 X 2008 - odbyła się uroczystość 10-lecia koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Albin Małysiak, koronator figury.

30 XI 2008 - odbyło się pierwsze Patriotyczne Śpiewanie zorganizowane z inicjatywy ks.Proboszcza.

16-18 X 2009 - odbyła się parafialna pielgrzymka do Wilna śladami św. Siostry Faustyny. W Białymstoku uroczyście przekazano dla naszej parafii relikwie bł. ks. Michała Sopoćko. 24 X 2009 podczas Mszy św. wieczornej odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny i Apostoła Miłosierdzia Bożego. Uroczystą Mszę sprawował ks. Proboszcz Włodzimierz Łukowicz, a Słowo Boże wygłosił delegat ks. apb Edwarda Ozorowskiego, ks. Radosław Klimsza.

27  XII 2009 - parafia otrzymuje z Fatimy relikwie św. Hiacynty i Franciszka.

II 2010 - Parafialna Rada Duszpasterska kieruje pismo do Burmistrza M i G Skawiny z propozycją budowy pomnika Golgoty Wschodu na cmentarzu komunalnym

III 2010 - Rada M i G Skawiny przychyla się do w/w propozycji i uchwala jej przyjęcie

10 IV 2010 - Katastrofa Smoleńska - modlitwa miasta (obu parafii) w kościele św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 13 IV o godz. 18.00 i procesja żałobna pod pomnik św. Jana Pawła II

6 VI 2010 - beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Uczestniczy delegacja parafii z ks. Proboszczem.

VI 2010 - po 9 latach owocnej pracy w naszej parafii ks. Wiesław Widuch zostaje proboszczem w Barwałdzie. Od sierpnia nowym wikariuszem w jego miejsce zostaje ks. Grzegorz Walaszek.

18-23 XI 2010 - pielgrzymka parafian do Rzymu na uroczystości nadania godności kardynalskiej  ks. arcybiskupowi Warszawy Kazimierzowi Nyczowi.

11 XII 2010 - pielgrzymka parafian do Warszawy po relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki z rąk ks. kard. Kazimierza Nycza.

 

Lata 2010 - 

1 V 2011 - beatyfikacja Jana Pawła II w święto Miłosierdzia Bożego.

14 V 2011 - uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej p. Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu  i pozostałym ofiarom katastrofy smoleńskiej, którego dokonała wdowa po p. Prezydencie Karolina Kaczorowska.

31 V 2011 - ks. kardynał  Stanisław Dziwisz bierzmuje młodzież i poświęca witraże: MB Fatimskiej, bł. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. ks. Michała Sopoćki.

28 IX 2011 - nowi biskupi pomocniczy - ks. bp Grzegorz Ryś i ks. bp Damian Muskus.

13 X 2011 - uroczystości 10 -lecia Katolickiego Przedszkola.

1 XII 2011 - ks. Jan Kabziński z sanktuarium Jana Pawła II wprowadza relikwie  bł. Jana Pawła II do naszego kościoła.

3 VI 2012 - pierwszy w historii Skawiny Marsz dla Życia i Rodziny z kościoła św. App. do kościoła Miłosierdzia Bożego.

22-23 IX 2012 - peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego z relikwiami św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II z udziałem ks. bpa Tadeusza Pieronka.

20 X 2012 - spotkania z historią organizowane przez ks. Ryszarda Barańskiego. Wykłąd p. prof. Krzysztofa Szczerskiego o ludobójstwie na Wołyniu.

XI 2012 - 6 nowych konfesjonałów wykonanych przez pracownię stolarską p. Gary z Jawiszowic.

11 II 2013 - abdykacja papieża Benedykta XVI.

12-13 III 2013 - konklawe i wybór papieża Franciszka

19 V 2013 - na Mszy św. o godz. 10.00 dziękczynienie za 40 lat kapłaństwa księży Mariana Podgórnego i Włodzimierza Łukowicza.

16 VI 2013 - skawiński Marsz dla Życia i Rodziny. Organizatorzy: Domowy Kościół i moderator ks. Grzegorz Walaszek.

VIII 2013 - posługę w parafii kończą księża: Roman Zapała i Ryszard Barański a rozpoczynają Piotr Kuglin i Marek Suder.

21 XI 2013 - peregrynacja w naszej parafii relikwii bł. Jose Luisa Sancheza del Rio - meksykańskiego męczennika z lat 20-tych minionego wieku.

2013 - inwestycje w kościele: firma „Slaid” montuje urządzenia audiowizualne do wyświetlania tekstów pieśni, modlitw, filmów. Firma „Rduch” instaluje nowe profesjonalne nagłośnienie kościoła.

27 IV 2014 - kanonizacja bł. Jana Pawła II. Odpust parafialny pod przewodnictwem ks. inf. Jerzego Bryły.

2014 - zakończenie prac nad nagłośnieniem kościoła, wymiana okien na plebanii, montaż poręczy na schodach i podejściach dla niepełnosprawnych.

11 V 2014 - rozpoczęcie uroczystości obchodów 650 - lecia Skawiny. W naszym kościele przewodniczy im ks. Kard. Kazimierz Nycz.

28 IX 2014 - parafia św. Apostołów oraz miasto Skawina obchodzi 650 - lecie. Przewodniczy im ks. kard. Stanisław Dziwisz.

19 X 2014 - uroczystości z okazji 30 - lecia męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Spotkanie księży - żołnierzy z rocznika ks. Proboszcza w naszej parafii. Przewodniczy ks. inf. Adam Kokoszka z Tarnowa.

7 XII 2014 - rozpoczęcie parafialnych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.

25 I 2015 - ks. Jan Nowak, postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego przybliża jego postać jako kandydata na ołtarze.

26 IV 2015 - reaktywacja grupy teatralnej w naszej parafii. W miejsce dawnego „Teatru Niebanalnego” rozpoczyna działalność teatr „Porta Fidei”.

XII 2015 - rekolekcje parafialne. Księża franciszkanie poświęcają witraż nowych błogosławionych męczenników z Peru.

2015 - inwestycje parafialne w tym roku: wymiana okien w prezbiterium i montaż nowych witraży poświęconych polskim świętym i błogosławionym: św. Bart Albert Chmielowski, bł. Edmund Bojanowski, bł. Karolina Kózkówna. Pierwszy w Polsce witraż poświęcony męczennikom z Peru: b. Michał i Zbigniew.

2016 - Jubileuszowy Rok Miłosierdzia oraz 1050 - rocznica Chrztu Polski.

2-3 VII 2016 - Krzyż Światowych Dni Młodzieży i ikona MB Salus Populi Romani nawiedzają naszą parafię

25-31 VII 2016 - Światowe Dni Młodzieży w Krakowie pod przewodnictwem papieża Franciszka. W tym czasie nasza parafia i całe miasto gości ok. 4500 pielgrzymów ze Słowacji.

30 VII 2016 - o godz. 8.30 uroczysta Msza św. celebrowana przez 8 biskupów słowackich z ks. abpem Stanisławem Zwolenskym (przewodniczącym KES).

2 VIII 2016 - śmierć ks. kard. Franciszka Macharskiego

6 XI 2016 - ks. kard. Kazimierz Nycz dokonał poświęcenia pomnika Prymasa Tysiąclecia - ks. kard. Stefana Wyszyńskiego ufundowanego przez parafian z okazji 1050-lecie Chrztu Polski.

19 XI 2016 - Akt Jubileuszowy przyjęcia Chrystusa na Króla i Pana naszej Ojczyzny (Łagiewniki).

8 XII 2016 - Stolica Apostolska ogłasza nowego pasterza dla diecezji krakowskiej: ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

2016 - inwestycje w tym roku: sukcesywna wymiana okien i instalacja nowych witraży: kandydatów na ołtarze (Sł. Bożych: ks. Franciszek Blachnicki, Rodzina Ulmów). Wykonanie popiersia Sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Wymiana drzwi na plebanii oraz drzwi bocznych i w zakrystii kościoła.

2-7 IV 2017 - misje parafialne prowadzone przez księży salwatorianów.

6-8 V 2017  - wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez ks. bpa Grzegorza Rysia.

1.VII.2018 - mianowanie nowego proboszcza -Ks. prałata Bogdana Korduli

IX 2018- reaktywacja Parafialnego Zespołu Caritas

XI 2019- ks. prałat Marian Podgórny Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Skawina

III 2020 - wybuch pandemii koronawirusa w całym świecie

III-VIII 2020 - prace akustyczne w naszym kosciele zakonczone sukcesem

1.III.2021- umiera I proboszcz parafii Ks. prałat Marian Podgórny

 

bottom of page