top of page

Regulamin konkursu szopek 2022 r.

Parafia Miłosierdzia Bożego w Skawinie organizuje dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z Miasta i Gminy Skawina Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej. Szopki można wykonywać z dowolnych materiałów i w dowolnej formie plastycznej (mile widziane nawiązanie do tradycji lokalnej, pejzażów, strojów, miejscowej architektury, itp.). Dotychczasowe konkursy pokazały niezwykłą pomysłowość i zaangażowanie w tworzeniu szopek. Wykonywanie szopek wzmacnia więzi rodzinne oraz jest formą wspólnego oczekiwania i przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia

REGULAMIN KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH SKAWINA 2022

 

1. ZADANIE I CEL KONKURSU:

- kultywowanie i utrwalanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem

- podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych,

- przybliżanie tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa,

- zaangażowanie szkół, przedszkoli oraz środowiska Miasta i Gminy

- pobudzanie aktywności twórczej dzieci i ich rodzin,

- wzmacnianie więzi rodzinnych,

- wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, rodzinnych,

- nawiązanie do dziedzictwa kulturowego

- nawiązanie do kultury i tradycji oraz zwyczajów, zakorzenionych na terenie Miasta i Gminy Skawina

2. KONKURS MA CHARAKTER OTWARTY, A UDZIAŁ W NIM MOGĄ WZIĄĆ WSZYSCY BEZ OGRANICZEŃ  WIEKOWYCH.

3. Zadaniem KOMISJI KONKURSOWEJ jest ocena prac zgłoszonych do konkursu.

UWAGA!

1.     KOMISJA OCENIAĆ BĘDZIE  PRACE WYKONANE SAMODZIELNIE BĄDŹ W ZESPOLE.
          

2.     PROSIMY O NIEWYKORZYSTYWANIE GOTOWYCH ELEMENTÓW, TAKICH JAK: CAŁYCH KONSTRUKCJI, FIGUR, ELEMENTÓW DEKORACJI. PRACE TAKIE NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE.
 

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne. Jury ma prawo do samodzielnego podziału nagród i wyróżnień, wg własnych ocen i sugestii. KOMISJA KONKURSOWA NIE UWZGLĘDNIA EWENTUALNYCH, NIEUZASADNIONYCH  ODWOŁAŃ.

Szczególną formą wyróżnienia jest przyznanie nagrody przez publiczność uczestniczącą w wystawie.

4. PRACE OCENIANE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

- szopka tradycyjna

- szopka oryginalna

5.  KRYTERIA OCENY:

- wkład pracy własnej

- estetyka oraz trwałość wykonanej pracy

- walory plastyczne (kolorystyka, kompozycja, odpowiedni materiał wykonania.)

- postacie (lalki), elementy ruchome w pracach szopek,

- nawiązanie do tradycji rodzinnych, kulturowych

- opracowanie oraz wykorzystanie materiałów zgodnie z obowiązującymi wzorcami

- wrażenie ogólne

- oryginalność i atrakcyjność (talent w zwróceniu uwagi widza)

- mile widziane nawiązanie do tradycji lokalnej, miejscowej architektury, strojów, pejzażów itp.

6. TECHNIKA WYKONANIA:

Prace można wykonywać z dowolnie wybranych przez siebie materiałów, w dowolnej formie.

Prace mogą być wykonane przy pomocy osób dorosłych, które swoją pracą budują żywą tradycję, opartą na więzach rodzinnych, sąsiedzkich, patriotycznych, a także wynikającą z więzi lokalnej społeczności i kultury.

Poszczególne elementy wykonywanej pracy winny być rękodziełem własnym, wskazującym na osobiste zaangażowanie autora.

 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:

Prace konkursowe można składać w terminie 18 grudnia 2022 r. w godzinach 11:00-13:00 w pomieszczeniach dolnego kościoła przy Parafii Miłosierdzia Bożego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 (sala wystawowa).

UWAGA!

KAŻDA PRACA POWINNA BYĆ PODPISANA IMIENIEM, NAZWISKIEM ORAZ WIEKU AUTORÓW.

ZGŁOSZENIE PRAC DO KONKURSU JEST JEDNOCZESNĄ ZGODĄ UCZESTNIKA NA AKCEPTACJĘ PRZEDSTAWIONEGO REGULAMINU.

Wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych, dotyczących konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Prezentacja zgłoszonych prac konkursowych odbędzie się w dolnych salach kościoła po mszach świętych:

- 25 GRUDNIA 2022

- 26 GRUDNIA 2022

Informacja o terminie ogłoszenia wyników konkursu zostanie podana na ogłoszeniach parafialnych.

Po wręczeniu nagród nastąpi zakończenie konkursu, po którym prosimy o odebranie swoich prac. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE, ŻE NIEODEBRANE PRACE MOGĄ ULEC LIKWIDACJI.

bottom of page