Regulamin konkursu szopek 2017 r.

Chrześcijański Ośrodek Kultury im. Św. Siostry Faustyny przy parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie organizuje, dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z Miasta i Gminy Skawina Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej. Szopki można wykonywać z dowolnych materiałów
 i w dowolnej formie plastycznej (mile widziane nawiązanie do tradycji lokalnej, pejzażów, strojów, miejscowej architektury, itp.). Dotychczasowe konkursy pokazały niezwykłą pomysłowość i zaangażowanie w tworzeniu szopek. Wykonywanie szopek wzmacnia więzi rodzinne oraz jest formą wspólnego oczekiwania i przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia

 

REGULAMIN KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 

SKAWINA 2017

.

Organizator: Chrześcijański Ośrodek Kultury im. Św. Siostry Faustyny

 

1. ZADANIE I CEL KONKURSU:

- kultywowanie i utrwalanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem

- podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych,

- przybliżanie tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa,

- zaangażowanie szkół, przedszkoli oraz środowiska Miasta i Gminy

- pobudzanie aktywności twórczej dzieci i ich rodzin,

- wzmacnianie więzi rodzinnych,

- wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, rodzinnych,

- nawiązanie do dziedzictwa kulturowego

- nawiązanie do kultury i tradycji oraz zwyczajów, zakorzenionych na terenie Miasta i Gminy Skawina

 

2. KONKURS MA CHARAKTER OTWARTY, A UDZIAŁ W NIM MOGĄ WZIĄĆ WSZYSCY BEZ OGRANICZEŃ  WIEKOWYCH.

 

3. Zadaniem KOMISJI KONKURSOWEJ jest ocena prac zgłoszonych do konkursu.

PRZEWIDYWANE SĄ LICZNE NAGRODY

 

UWAGA!

  1. KOMISJA OCENIAĆ BĘDZIE  PRACE WYKONANE SAMODZIELNIE BĄDŹ W ZESPOLE.

  2. PROSIMY O NIEWYKORZYSTYWANIE GOTOWYCH ELEMENTÓW, TAKICH JAK: CAŁYCH KONSTRUKCJI, FIGUR, ELEMENTÓW DEKORACJI. PRACE TAKIE NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne. Jury ma prawo do samodzielnego podziału nagród i wyróżnień, wg własnych ocen i sugestii. KOMISJA KONKURSOWA NIE UWZGLĘDNIA EWENTUALNYCH, NIEUZASADNIONYCH  ODWOŁAŃ. 

Szczególną formą wyróżnienia jest przyznanie nagrody przez publiczność, uczestniczącą 
w wystawie i wernisażu. 

4. PRACE OCENIANE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

- szopka tradycyjna

- szopka oryginalna

 

5.  KRYTERIA OCENY:

- wkład pracy własnej

- estetyka oraz trwałość wykonanej pracy

- walory plastyczne (kolorystyka, kompozycja, odpowiedni materiał wykonania.)

- postacie (lalki), elementy ruchome w pracach szopek, 

- nawiązanie do tradycji rodzinnych, kulturowych

- opracowanie oraz wykorzystanie materiałów zgodnie z obowiązującymi wzorcami

- wrażenie ogólne

- oryginalność i atrakcyjność (talent w zwróceniu uwagi widza)

- mile widziane nawiązanie do tradycji lokalnej, miejscowej architektury, strojów, pejzażów itp.

 

6. TECHNIKA WYKONANIA:

Prace można wykonywać z dowolnie wybranych przez siebie materiałów, w dowolnej formie. 

Prace mogą być wykonane przy pomocy osób dorosłych, które swoją pracą budują żywą tradycję, opartą na więzach rodzinnych, sąsiedzkich, patriotycznych, a także wynikającą 
z więzi lokalnej społeczności i kultury.

Poszczególne elementy wykonywanej pracy winny być rękodziełem własnym, wskazującym na osobiste zaangażowanie autora. 

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:

Prace konkursowe można składać w nieprzekraczalnym terminie 18 grudnia w godzinach 9:00-13:00 w pomieszczeniach dolnego kościoła przy Parafii Miłosierdzia Bożego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 (sala wystawowa).

 

UWAGA!

KAŻDA PRACA MUSI BYĆ PODPISANA IMIENIEM, NAZWISKIEM, Z PODANIEM WIEKU, SZKOŁY I MIEJSCOWOŚCI ORAZ NUMERU TELEFONU. 

ZGŁOSZENIE PRAC DO KONKURSU JEST JEDNOCZESNĄ ZGODĄ UCZESTNIKA NA AKCEPTACJĘ PRZEDSTAWIONEGO REGULAMINU.

Wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych, dotyczących konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji                            i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Prezentacja zgłoszonych prac konkursowych odbędzie się w dolnych salach kościoła po mszach świętych:

- 25 GRUDNIA 2017

- 26 GRUDNIA  2017

8.01.2018 o godzinie 16:30 w Sali Teatralnej nastąpi ogłoszenie wyników konkursu.

Po wręczeniu nagród nastąpi zakończenie konkursu, po którym prosimy o odebranie swoich prac. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE, ŻE NIEODEBRANE PRACE MOGĄ ULEC LIKWIDACJI.