top of page

Regulamin konkursu szopek 2023 r.

Parafia Miłosierdzia Bożego w Skawinie organizuje dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z Miasta i Gminy Skawina Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej. Szopki można wykonywać z dowolnych materiałów i w dowolnej formie plastycznej (mile widziane nawiązanie do tradycji lokalnej, pejzażów, strojów, miejscowej architektury, itp.). Dotychczasowe konkursy pokazały niezwykłą pomysłowość i zaangażowanie w tworzeniu szopek. Wykonywanie szopek wzmacnia więzi rodzinne oraz jest formą wspólnego oczekiwania i przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia.

​REGULAMIN KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH SKAWINA 2023

 1. ZADANIE I CEL KONKURSU:

- kultywowanie i utrwalanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem

- podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych,

- przybliżanie tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa,

- zaangażowanie szkół, przedszkoli oraz środowiska Miasta i Gminy

- pobudzanie aktywności twórczej dzieci i ich rodzin,

- wzmacnianie więzi rodzinnych,

- wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, rodzinnych,

- nawiązanie do dziedzictwa kulturowego

- nawiązanie do kultury i tradycji oraz zwyczajów, zakorzenionych na terenie Miasta i Gminy Skawina

​2. KONKURS MA CHARAKTER OTWARTY, A UDZIAŁ W NIM MOGĄ WZIĄĆ WSZYSCY BEZ OGRANICZEŃ  WIEKOWYCH.

​3. Zadaniem KOMISJI KONKURSOWEJ jest ocena prac zgłoszonych do konkursu.

​UWAGA!

1.     KOMISJA OCENIAĆ BĘDZIE  PRACE WYKONANE SAMODZIELNIE BĄDŹ W ZESPOLE.
          

2.     PROSIMY O NIEWYKORZYSTYWANIE GOTOWYCH ELEMENTÓW, TAKICH JAK: CAŁYCH KONSTRUKCJI, FIGUR, ELEMENTÓW DEKORACJI. PRACE TAKIE NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE.
 

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne. Jury ma prawo do samodzielnego podziału nagród i wyróżnień, wg własnych ocen i sugestii. KOMISJA KONKURSOWA NIE UWZGLĘDNIA EWENTUALNYCH, NIEUZASADNIONYCH  ODWOŁAŃ.

Szczególną formą wyróżnienia jest przyznanie nagrody przez publiczność uczestniczącą w wystawie.

4. PRACE OCENIANE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

- szopka tradycyjna

- szopka oryginalna

​5.  KRYTERIA OCENY:

- wkład pracy własnej

- estetyka oraz trwałość wykonanej pracy

- walory plastyczne (kolorystyka, kompozycja, odpowiedni materiał wykonania.)

- postacie (lalki), elementy ruchome w pracach szopek,

- nawiązanie do tradycji rodzinnych, kulturowych

- opracowanie oraz wykorzystanie materiałów zgodnie z obowiązującymi wzorcami

- wrażenie ogólne

- oryginalność i atrakcyjność (talent w zwróceniu uwagi widza)

- mile widziane nawiązanie do tradycji lokalnej, miejscowej architektury, strojów, pejzażów itp.

​6. TECHNIKA WYKONANIA:

Prace można wykonywać z dowolnie wybranych przez siebie materiałów, w dowolnej formie.

Prace mogą być wykonane przy pomocy osób dorosłych, które swoją pracą budują żywą tradycję, opartą na więzach rodzinnych, sąsiedzkich, patriotycznych, a także wynikającą z więzi lokalnej społeczności i kultury.

Poszczególne elementy wykonywanej pracy winny być rękodziełem własnym, wskazującym na osobiste zaangażowanie autora.

​ 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:

Prace konkursowe można składać w terminie 17 grudnia 2023 r. w godzinach 11:00-13:00 w pomieszczeniach dolnego kościoła przy Parafii Miłosierdzia Bożego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 (sala wystawowa).

​UWAGA!

KAŻDA PRACA POWINNA BYĆ PODPISANA IMIENIEM, NAZWISKIEM ORAZ WIEKIEM AUTORÓW.

ZGŁOSZENIE PRAC DO KONKURSU JEST JEDNOCZESNĄ ZGODĄ UCZESTNIKA NA AKCEPTACJĘ PRZEDSTAWIONEGO REGULAMINU.

Wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych, dotyczących konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Prezentacja zgłoszonych prac konkursowych odbędzie się w dolnych salach kościoła po mszach świętych:

- 25 GRUDNIA 2023

- 26 GRUDNIA 2023

​Informacja o terminie ogłoszenia wyników konkursu zostanie podana na ogłoszeniach parafialnych.

Po wręczeniu nagród nastąpi zakończenie konkursu, po którym prosimy o odebranie swoich prac. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE, ŻE NIEODEBRANE PRACE MOGĄ ULEC LIKWIDACJI.

bottom of page